ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                พ.ศ.  2534   นายอลงกต ปัญญามี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา จัดตั้งสาขาโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมสาขาตำบลแซงบาดาลขึ้น โดยครั้งแรกใช้อาคารเรียนแบบชั่วคราว โรงเรียนประถมศึกษาบ้านบัวสามัคคีทำการเรียนการสอน และในปีเดียวกันนั้นสภาตำบลแซงบาดาลและชาวบ้านบัวสามัคคีได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง ที่บริเวณติดกับหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ต่อมาสภาตำบลแวงบาดาลได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์คำใหญ่ จำนวน 60 ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระยะแรกนั้น ไม่มีถนนเข้าพื้นที่จึงไม่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง

                .ศ.  2535 ได้รับบริจาคที่ดินตัดถนนเข้าไปในเขตพื้นที่กว้าง 8 เมตร ยาว 500 เมตร

                .ศ.  2536 ได้ร่วมกับสภาตำบลแซงบาดาลและตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง ทำโครงการเสนอของบประมาณตัดถนนผ่านที่ดินที่จะตั้งโรงเรียนและเชื่อมต่อกับตำบลนาบอน

                .ศ.  2537 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,900,000 บาท ตัดถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ (ปัจจุบันคือทางเข้าโรงเรียนไปเชื่อมต่อบ้านทุ่งมน ตำบลนาบอน  อำเภอคำม่วง )ในเดือนมีนาคม 2537  ได้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมจัดตั้งใหม่ในปัจจุบัน  โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 หลัง

                .ศ   2538  ได้สร้างที่พักครูเวร 1 หลัง และที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 1 แห่ง

                .ศ.  2539  จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศมีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์” ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินมาก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง และอาคารเรียนประกอบอื่นอีก 5 รายการคือ บ้านพักครู 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 1 ชุด 3 ถัง และสนามบาสเกตบอล  1 สนาม และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแซงบาดาลที่ผลิตบุคลากรขั้นพื้นฐานสู่สังคม

ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  คือ  นายอลงกต  ปัญญามี  ตำแหน่ง ครูใหญ่

ผู้บริหารคนปัจจุบัน         คือ  นายอิสรพล  ปิ่นขจร   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน