วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพการเรียนรู้ในระดับสากล
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข