พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
     จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก้ผู้เรียนในวัยเรียนอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน


เป้าหมาย
 
     นักเรียนของโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ ได้ัรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
และดำรงค์ชีวิตแบบวิถีไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข