ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต ปัญญามี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นางพิสมัย มูลป้อม
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายรัศมี รอบรู้
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ อสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ ศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิรพ ภูสีดวง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสรพล ปิ่นขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน