กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2220166
อีเมล์ : yuttasard1985@gmail.com
ที่อยู่ :
8 หมู่ 2 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล