กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปวริศ การร้อย
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)

นางจิรานันท์ ศรีกุลจันทร์
ครูผู้สอน