กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพนิดา ยลวิลาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปวริศ การร้อย
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)