สนับสนุน

นายชนะ ธรรมประชา
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

นายชาญชัย นัยอรชร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการภารโรง

นางจิรานันท์ ศรีกุลจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว