กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปฏิรพ ภูสีดวง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพรม ภูชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจันทิมา นามมุลตรี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1