กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพรม ภูชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอภิรดี สืบชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา นามมุลตรี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1