กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปฏิรพ ภูสีดวง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางณกมลชน ศรีบุตตะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุพรม ภูชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ