กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมอาจ ศรีทรงเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย