กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมอาจ ศรีทรงเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย