กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทับทิมภรณ์ ผดุงเวียง
ตำแหน่ง ครู