กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนัฐภรณ์ ภามาศ
ตำแหน่ง ครู

นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ