กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ