โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี


หมู่ที่ 6 บ้านบ้านโพธิ์ศรี ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (4)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

1015670121-20130731-095735

 นายบรรเทิง นันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2483 โดยการอุปการะของ นายผิน เอี่ยมระหงษ์ เจ้าของตลาดโพธิ์ศรี โดยยกห้องแถว 3 คูหาให้เป็นที่เรียนพร้อมพัสดุครุภัณฑ์ โดยโรงเรียนนี้จัดเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ตำบลจระเข้ใหญ่ (เอี่ยมเจริญราษฎร์บำรุง) ทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้น ป.4 ทำพิธีโดยนายปุ่น นฤภัย กรรมการอำเภอ มีครูสอนคนเดียวคือ นายบุญช่วย ทองพันชั่ง นักเรียน 79 คน ด้วยความอุปการะของคุณแม่ผ่อง เอี่ยมระหงษ์ และญาติชวนผู้ศรัทธาสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ไม้ยางมุงจากขนาดยาว 12 วา กว้าง 3 วา 2 ศอก ติดกับคลองพระยารักษ์ในที่ดินของนายผิน เอี่ยมระหงษ์ แทนห้องเรียน 3 คูหาเดิม กรรมการอำเภอเป็นประธานการเปิดอาคาร

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้บุตรหลานเป็นคนเก่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในการดำรงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขรวมทั้งมีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอกชีวิต

พันธกิจ

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง

ด้านวิชาการเป็นคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์และก้าวทันเทคโนโลยี

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุข รักความเป็นไทยซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้สังคมสงบสุข

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอัน